درباره تعمیرلند

مدیر و موسس: مهندس پژمان حیدری

عناوین مهندس پژمان حیدری : رئیس هیئت مدیره مجتمع فیروزه، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمع تجاری و بین المللی کامپیوتر تک، مدیر عامل مهندسی کامپیوتر گروه ۲.

سهامداران مجموعه: پژمان حیدری، نرگس ژیان عابد، نگار حیدری، علی حیدری.

مدیر فروش:مهندس امید طاهری