آدرس:

مشهد، بلوار دستغیب، نبش خیابان بیستون، مجتمع کامپیوتر تک، طبقه منهای یک، واحد ۵

 • بخش فنی مهندسی و تعمیرات:

  • ۰۵۱-۳۷۶۴۰۶۵۲

  • ۰۵۱-۳۷۶۴۰۳۹۵

 • تلفن تماس:

  • ۰۵۱-۳۷۶۸۳۵۳۸

  • ۰۵۱-۳۷۶۸۷۸۱۳

  • ۰۵۱-۳۷۶۴۲۰۱۵

  • ۰۵۱-۳۷۶۴۲۶۰۱

  • ۰۵۱-۳۷۶۴۲۶۰۶

ایمیل: